Het bestuur

BOSNO is een non-profit organisatie. Uit de deelnemende partners wordt het bestuur samengesteld. Zij werken onbezoldigd, en zien toe op de samenstelling van de leergangen, de financiën, het aanstellen van personeel, het netwerk etc. Heeft u interesse om als partner te participeren in BOSNO, neem dan contact met ons op.

Johan van den Elzen

Bestuursvoorzitter
"Sinds 2016 ben ik actief als zelfstandig ondernemer onder de naam Yo-Soy. Het accent van mijn werkzaamheden ligt op het gebied van advies en inspiratie. Vanuit mijn vorige functie als Directievoorzitter van Movares ben ik nog steeds betrokken bij BOSNO. Ik ben zeer enthousiast over het concept BOSNO: het is de enige MD leergang waar deelnemende partijen zelf mede vorm aan geven. Dat geeft een extra dimensie aan de opleiding voor de aangesloten organisaties. De leergang is gebaseerd op action learning waarbij het succes van de leergang ook afhangt van jezelf. Daarnaast spreekt het Rijnlands denken, wat een belangrijk uitgangspunt is van de leergang, me erg aan. BOSNO is een waar avontuur voor de deelnemers. Tijdens de leergang maak je kennis met inspirerende sprekers/docenten die vanuit diverse invalshoeken naar organisaties kijken. Aan de ene kant helpen ze je op weg om de opdracht met mede-cursisten tot een goed einde te brengen, aan de andere kant kunnen ze je door nieuwe inzichten ontredderd en vertwijfeld achterlaten. Deze combinatie is erg leerzaam en geeft alle ruimte voor verdere verdieping van jezelf als (aankomend) leidinggevende."

Ad van Beek

Penningmeester | Namens Movares Groep BV
"Mijn naam is Ad van Beek en sinds 2007 verantwoordelijk voor het sociaal beleid van Movares, een van de grotere advies- en ingenieursbureaus van Nederland. Als HR directeur ben ik ondermeer verantwoordelijk voor het opleiding- en ontwikkelingsbeleid van Movares. Dat is een cruciaal onderdeel in een organisatie van hoog opgeleide professionals. Onze mensen moeten kunnen groeien. Zowel vakinhoudelijk als op het gebied van competenties. Ze moeten begrijpen hoe een organisatie met strategische dilemma’s omgaat en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Daarmee krijgen we betrokken en loyale medewerkers die hun denkkracht kunnen aanwenden om onze organisatie en de klanten beter te maken.Participerende organisaties zijn ook direct “eigenaar” van BOSNO omdat zij het bestuur van BOSNO vormen. Daardoor hebben we als Movares directe invloed op het programma en het leerconcept. Het concept van de ontdekkingstocht, de opdracht als rode draad en het leren van en met andere organisatieculturen is een gouden formule. Deelnemers komen steevast als “herboren” uit de leergang. Wij participeren al ruim tien jaar in BOSNO. Voor de doelgroep van startende leidinggevenden, proces- of projectmanagers, geeft het een fantastisch inkijkje in de strategische dilemma’s waar je als organisatie mee worstelt. BOSNO stijgt door haar aanpak en wijze van leren en ontdekken uit boven elke andere “theoretische leergang”. Het is een verrijking voor de deelnemers en daarmee voor onze organisatie."

Hans Pieter Stekelenburg

Secretaris | Namens Ministerie van Financiën
Ik ben Hans Pieter Stekelenburg, werkzaam bij bij het Ministerie van Financien (Directoraat Generaal Belastingen). Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding en het uitbreiden van het netwerk van aangesloten organisaties.​ Naast BOSNO ben ik ook bestuurlijk actief in de wereld van het Rotterdamse amateurtheater. Vaak ben ik ook zelf bezig als toneelspeler op de planken. De leergang van BOSNO onderscheidt zich van andere bedrijfskundige opleidingen door de grote diversiteit van aangesloten organisaties en de mogelijkheid om in teamverband een veranderkundige opdracht uit te voeren bij een van de andere aangesloten organisaties. Een gouden kans om vanuit vertrouwelijkheid van binnenuit bij andere organisaties op strategisch niveau mee te kijken en te leren. Daarnaast onderscheidt BOSNO zich door de opzet als stichting met een bestuur, waarbij de aangesloten organisaties invloed kunnen uitoefenen op de opzet van de opleiding.

Emanuel Borninkhof

Bestuurslid | Namens het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
"Ik ben manager van de Academie voor Talent en Leiderschap (ATLV) bij het Instituut Fysieke veiligheid (IFV). Het IFV is een kennisinstituut dat voor de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland onderzoek verricht, en onderwijs verzorgt en overige ondersteuning biedt. Als ATLV richten wij ons op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers in de Veiligheidsregio’s door middel van het leveren van onderzoek, kennis, training en advies. Vanuit mijn geloof in het verbinden van organisatie ontwikkeling aan persoonlijke ontwikkeling ben ik bestuurslid van de stichting BOSNO en draag ik bij aan de versterking van dit gedachtegoed. Omdat de Veiligheidsregio’s organisatie overstijgende taken vervuld is het van belang dat de medewerkers van de Veiligheidsregio’s leren hoe andere organisaties werken. Het BOSNO programma maakt het mogelijk om naast de traditionele publieke partners van de Veiligheidsregio’s ook in de keuken van private organisaties te kunnen kijken. Zo leren zij waar de verschillen en gelijkenissen te vinden zijn en hoe je op verschillende manieren met bepaalde situaties om kunt gaan. De deelnemers leren vanuit de laatste theoretische achtergrond hoe ze de in het programma opgedane kennis naar de praktijk kunnen vertalen en krijgen daarbij persoonlijke begeleiding van een leercoach. Deze combinaties van de eigen en andere organisaties, theorie en praktijk, het collectieve en het persoonlijke en de opdrachten die zij vanuit de deelnemende organisaties meekrijgen maken dat het BOSNO programma uniek is."

Jos van der Haar

Bestuurslid | Namens de Algemene BestuursDienst
"Mijn naam is Jos van der Haar. Ik werk bij de Algemene BestuursDienst, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben daar coördinator InterCollegiale Consultatie, een intervisie programma voor overheids (top)managers. Daarnaast bemoei ik me graag met leiderschapsvraagstukken, talentontwikkeling en opleidingen. BOSNO is voor mij een unieke gelegenheid om, als overheid samen met het bedrijfsleven, een opleiding vorm te geven die er toe doet. De verbreding die dat geeft voor de deelnemers is zeer waardevol voor het doorontwikkelen van talent en het verder verloop van carrières."

Marjanne Rauh

Bestuurslid | Namens de Nationale Politie
"Bij de Nationale Politie ben ik werkzaam binnen de Directie HRM als Strategisch MD adviseur. Mijn motivatie om mij als bestuurslid in te zetten voor BOSNO komt voort uit het bij willen dragen aan de ontwikkeling van mensen in organisaties, zodat ze kunnen worden wie ze in potentie zijn. Dat is het centrale thema in mijn loopbaan. Het spanningsveld van arbeidsrelaties, de balans tussen individuele belangen en organisatie belangen, vind ik boeiend. Dat spanningsveld wordt in het programma BOSNO voortdurend geraakt, opgerekt en onderzocht. Ook als ik geen bestuurslid was, zou ik het BOSNO programma van harte aanbevelen. Omdat binnen het programma het individu uitgedaagd en ondersteund wordt in de ontdekkingsreis om vanuit talent en eigenheid te ontwikkelen. Het feit dat het BOSNO programma gebaseerd is op het Action Learning principe (leren in de werkcontext aan de hand van echte werkvraagstukken), is hierbij ondersteunend. Binnen de Politie is het BOSNO programma dan ook al jaren een zeer gewaardeerd ontwikkeltraject."

Ingrid de van der Schueren-Brouwer

Bestuurslid | Namens het Ministerie van Defensie
"Als hoofd van het cluster Management Development Burgerpersoneel ben ik belast met de ontwikkeling van Management Development beleid en -instrumenten voor loopbaanmanagement, competentiemanagement en -ontwikkeling en talentontwikkeling voor Defensie. Ik ben verantwoordelijk voor het in beeld brengen en houden van benodigde competenties van top- en midden managementfuncties binnen Defensie, de doorontwikkeling en begeleiding van het Rijkstraineeprogramma, het Talentenprogramma en het Management Development Trainingsprogramma voor burgermedewerkers. Samen met mijn team draag ik zorg voor de specifieke loopbaanbegeleiding van de talentvolle burgermedewerkers. Ik wil als bestuurslid een waardevolle bijdrage leveren aan de leergang PIO BOSNO ten behoeve van de managementontwikkeling van de deelnemers. Het opleidingsprogramma van BOSNO – met intercompany learning – draagt al jaren succesvol bij aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van zeer getalenteerde defensiemedewerkers en is onderdeel van het MD beleid van de Defensieorganisatie. Daarnaast bevordert het de mobiliteit van de defensiemedewerkers. Dit sluit aan bij onze hogere doelstelling om een flexibele en gezonde organisatie te blijven en de employability van de medewerkers te vergroten."