Privacyverklaring Stichting BOSNO

In deze privacyverklaring legt Stichting BOSNO, Postbus 2855, 3500 GW te Utrecht met KvK-nummer 4108 7473  (hierna ‘BOSNO’) uit, welke persoonsgegevens BOSNO verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

BOSNO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.bosno.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan BOSNO worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten, mede-deelnemers, begeleiders e.d.) of wettelijk verplicht is. BOSNO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van BOSNO, of wanneer je anderszins contact hebt met BOSNO, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van BOSNO, legt BOSNO de door jou of je werkgever opgegeven gegevens vast.

BOSNO bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of je werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake intake/toelating, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor gegevens worden verwerkt

BOSNO gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met deelname aan een opleiding, evenement of een andere door BOSNO aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van uw diplomering in onze registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert BOSNO geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder je uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met BOSNO of indien dit wettelijk verplicht is.

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van BOSNO naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen). Je hebt de mogelijkheid de website van BOSNO te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met BOSNO te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. BOSNO kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. BOSNO raadt je aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Bosno gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen en klachten over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact opnemen met BOSNO door het sturen van een e-mail naar: secretariaat@bosno.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BOSNO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Aangeraden wordt dan ook om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.