DE BOSNO METHODE: Een trektocht van leren en ervaren

Als deelnemer maak je een trektocht van leren en ervaren door in teamverband als adviseur te werken aan een strategisch verandervraagstuk van één van de organisaties die zich aan Bosno hebben verbonden. We werken volgens de principes van Action Learning, aan de hand van praktijk vraagstukken, waarbij je gedurende de leergang  met je mede deelnemers en begeleiders reflecteertop je waarnemingen, vragen en ontwikkeling.

Het primaire doel is jouw leerproces, met je eigen leerdoelen. Dit doe je in teamverband, als adviseur voor een management vraagstuk.

Opdrachtgevers hebben zich aan deze vorm gecommitteerd, en geven tijd en aandacht aan jouw leerproces. Ze verwachten een bruikbaar advies, evt. met handvatten voor implementatie, doch niet de implementatie zelf. (dat vergt meer tijd). Het advies is belangrijk, doch is het secundaire doel.

 Hoe werkt het?

 • Gedurende zeven maanden werk je in teams van ca. vier deelnemers van verschillende werkgevers aan een strategische praktijkopdracht van een andere werkgever dan die van jezelf. 
 • Er zijn ook bedrijfsteams die een opdracht uitvoeren in de eigen organisatie. Hierdoor leert het team de eigen organisatie grondig kennen, en zal ook na de opleiding nog vaak met elkaar samenwerken. Hierbij is, in tegenstelling tot de gemengde teams, wèl de gelegenheid om het advies daadwerkelijk te implementeren, maar dan na afronding van de leergang en onder regie van de eigen organisatie. Op verzoek kan Bosno hierbij worden ingeschakeld.

Wat leer je?

 • Samengevat leer je over organisatie principes, leiderschap, veranderen, samenwerken, adviseren en gedrag. Daarmee leer je divers te kijken en te duiden, om effectiever te kunnen sturen of managen. 
 • De leer vorm is adviseur te zijn in teamverband. Samen probeer je de organisatie en het vraagstuk te doorgronden. Met onze inleiders leer je over verkenning van het vraagstuk, de in- en externe context, structuur en cultuur, strategie en organisatie, over governance, leiderschap en leiding geven, over context, kracht en macht, gedrag, over veranderdynamiek en interventies, over ethiek en waarden.  
 • Het samen vormgeven van een advies leert je ook samen te werken, verschillen te overbruggen, verantwoordelijk en initiatiefrijk te zijn voor het team, voor jezelf en voor het behalen van je leerdoelen. Reflectie en intervisie ondersteunen dit proces. 

Wat doe je?

 • Je werkt in 6 blokken van 1 of 2 dagen, fysiek en online. Tussendoor bezoek je de organisaties van je mededeelnemers, en organiseert zelf met je collegae zo’n werkbezoek. In totaal zijn dat 18 dagen en 7 overnachtingen. Vooraf en tussendoor werk je met elkaar online en fysiek aan opdrachten uit de leeromgeving. Je bezoekt of overlegt online met diverse stakeholders, je leest  boeken en artikelen, schrijft plannen. Reken op een ongeveer gelijk aantal dagen / uren tussen de bijeenkomsten door.
Door overheidsmaatregelen in verband met het Corona virus is het mogelijk dat bijeenkomsten niet fysiek kunnen plaats vinden. 
We bieden dan online, actieve colleges aan via Zoom, waarbij in kortere dagdelen online wordt gewerkt op de betreffende data. Vooraf en tussendoor krijg je opdrachten of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding, samen met je team. In voorkomende gevallen kunnen overnachtingen komen te vervallen..

Volgorde:

 • Je ontmoet de hele groep voor het eerst in de eerste bijeenkomst en doet diverse oefeningen om elkaar te leren kennen. Teams worden geformeerd, rekening houdend met data die je passen. Voor jou en voor de anderen is dit direct een verander opgave, die vraagt om een flexibele mindset, het bijstellen van verwachtingen en het vermogen je aan te passen. Je verkent vervolgens elkaar met oefeningen op teamniveau. Bedrijfsteams zijn vooraf reeds door de werkgever samen gesteld. Zij werken wel aan een opdracht binnen de eigen organisatie.
 • Na deze eerste bijeenkomst werk je in teamverband aan je opdracht. Je verkent de interne organisatie, de context rondom de organisatie en het vraagstuk. Je doet bureau en veld onderzoek, gaat in gesprek met alle lagen in de organisatie. Van uitvoerders tot directie, van onderhoudsmonteur tot de hoogste baas van een ministerie of een commercieel bedrijf. Je laat je niet belemmeren om in contact te treden met wie je denkt nodig te hebben. Je helpt elkaar met je netwerk om dit mogelijk te maken.
 • Na de onderzoek en analyse fase herdefinieer je met je team de opdracht, in overleg met de opdrachtgever. (de vraag achter de vraag). Je kiest richting voor verandering, en werkt dat uit. 
 • Na zeven maanden, met vele interviews, bedrijfsbezoeken, boeken, colleges en intervisie bijeenkomsten, presenteer je als team op creatieve en interactieve wijze je bevindingen aan de opdrachtgevers in een gezamenlijke bijeenkomst. Je rondt af met een compact verslag van je aanpak, analyse, advies en reflectie op je leerdoelen.

Wie begeleidt jou?

 • Nederlands’ beste hoogleraren, professoren en organisatieadviseurs in meerdaagse bijeenkomsten (met overnachtingen) begeleiden je m.b.t. theorie over organisatiekunde, veranderkunde, leidinggeven en leiderschap, en filosofie.
 • Daarnaast krijg je begeleiding van HR / MD coaches, managers en directeuren tijdens de leergang. 
 • HR / MD managers zijn belangrijk bij de aanmelding van deelnemers uit hun organisatie, en voor de begeleiding tijdens de leergang. Zij worden voorafgaand aan een leergang goed geïnformeerd over hun rol, bijdrage, aanwezigheid, en hebben invloed op de opleiding in diverse gezamenlijke momenten.
 • De programma manager coördineert, en is de linking pin voor deelnemers, opdrachtgevers, leercoaches, professoren en adviseurs, de congres locatie enz.

Action learning

Action Learning is een continu proces van leren, ervaren en reflecteren met collega´s en peers om dingen voor elkaar te krijgen, om advies en oplossingen voor een (organisatie)probleem te realiseren.

We leren pas van ervaringen als we willen nadenken over ´gedane zaken´ en bereid zijn er lessen uit te trekken die ons kunnen helpen in soortgelijke situaties in de toekomst. Leren wordt gestimuleerd door condities te scheppen voor bewust zijn en bewust mee te doen. En daarmee geen appél te doen aan toeschouwersbewustzijn. Als deelnemer wordt je houding gekenmerkt door een aantal aspecten: onderzoekend, kunnen omgaan met verscheidenheid en onzekerheid, reflectief, open, interactief, autonoom en ondernemend.

Het doel van een action learning project is dat je nieuwe inzichten en vaardigheden verwerft, zodat je effectiever kan zijn in soortgelijke toekomstige situaties. Daarbij gaat het er om zelf te  (onder)zoeken, te willen begrijpen, te handelen, te leren en betekenis te geven.