Leren in de organisatie van een andere werkgever

 • Gedurende zeven maanden werk je in teams van ca. vier deelnemers van verschillende werkgevers aan één van de strategische praktijkopdrachten, volgens de principes van Action Learning. Die opdrachten worden geschreven vanuit een wisselend veranderthema. Opdrachten en opdrachtgevers van strategisch niveau komen van de aangesloten Bosno organisaties. 
 • Uniek is dat je werkt aan een opdracht van een andere werkgever dan die van jezelf, met teamleden die van verschillende werkgevers afkomstig zijn. Daardoor krijg je een ‘kijkje in de keuken’ van een andere organisatie, en vergroot je snel je externe netwerk.  
 • Werkgevers kunnen ook een bedrijfsteams aanmelden die dan een opdracht uitvoeren in de eigen organisatie. Hierdoor leert het team de eigen organisatie grondig kennen, en zal het ook na de opleiding nog vaak met elkaar samenwerken. Hierbij is, in tegenstelling tot de gemengde teams, wèl de gelegenheid om het advies daadwerkelijk te implementeren, maar dan na afronding van de leergang en onder regie van de eigen organisatie. Op verzoek kan Bosno hierbij worden ingeschakeld.
Action Learning

Wat leer je?

 • Samengevat leer je over organisatieprincipes, leiderschap, veranderen, samenwerken, adviseren en gedrag. Daarmee leer je divers te kijken en te duiden, om effectiever te kunnen sturen of managen. 

 • In teamverband ben je adviseur voor de opdrachtgever en het managementvraagstuk. Samen met onze inleiders leer je het te doorgronden. Je leert wat er moet veranderen en hoe, door het analyseren en adviseren over de in- en externe context, structuur en cultuur, strategie en organisatie, over governance, leiderschap en leidinggeven, over context, kracht en macht, gedrag, over veranderdynamiek en interventies, over ethiek en waarden.  

 • Het samen vormgeven van een advies leert je ook samen te werken, verschillen te overbruggen, verantwoordelijk en initiatiefrijk te zijn. Voor het team, voor jezelf en voor het behalen van je leerdoelen. Reflectie en intervisie ondersteunen dit proces. 

 • Kortom: je leert de verbinding te maken tussen de leergang, je werk en je persoonlijke groei. Je maakt gebruik van de veelheid van ervaringen van jouzelf en de andere deelnemers, en van wat er verder aan kennis is om strategische verandering te herkennen, vorm te geven en te bestendigen. Met andere woorden: je wordt een betere manager.

Wat doe je?

 • Je werkt in 6 theorie blokken van 1 of 2 dagen, fysiek en online. Met bedrijfsbezoeken kijk je achter de schermen van de organisaties van je mededeelnemers, en je organiseert zelf met je collegae ook zo’n werkbezoek. Tussendoor werk je met elkaar online en fysiek aan opdrachten uit de leeromgeving. Je interviewt diverse stakeholders, je leest  boeken en artikelen en schrijft plannen. Met het oog op je leerdoelen houd je een dagboekje bij. In totaal zijn dat 18 dagen en 7 overnachtingen. Reken op een ongeveer gelijk aantal dagen / uren tussen de bijeenkomsten door.

Door overheidsmaatregelen in verband met het Corona virus is het mogelijk dat bijeenkomsten niet fysiek kunnen plaats vinden. We bieden dan online, actieve colleges aan via Zoom, waarbij in kortere dagdelen online wordt gewerkt op de betreffende data. Vooraf en tussendoor krijg je opdrachten of vooraf opgenomen videocolleges ter voorbereiding, samen met je team. In voorkomende gevallen kunnen overnachtingen komen te vervallen.

Volgorde

 • Je ontmoet de hele groep voor het eerst in de eerste bijeenkomst en doet diverse oefeningen om elkaar te leren kennen. Teams zijn geformeerd door de programmamanager en gekoppeld aan een opdracht, rekening houdend met data die je passen. Voor jou en voor de anderen is dit direct een veranderopgave, die vraagt om een flexibele mindset, het bijstellen van verwachtingen en het vermogen je aan te passen. Je verkent vervolgens elkaar met oefeningen op teamniveau. Bedrijfsteams zijn vooraf door de werkgever aangemeld. Zij werken aan een opdracht binnen de eigen organisatie.
 • Vanaf het tweede blok werk je in teamverband aan je opdracht. Je verkent de condities van de toekomst, de interne organisatie, de context rondom de organisatie en het vraagstuk. Je doet bureau- en veldonderzoek, gaat in gesprek met alle lagen in de organisatie. Van uitvoerders tot directie, van onderhoudsmonteur tot de hoogste baas van een ministerie of een commercieel bedrijf. Je laat je niet belemmeren om in contact te treden met wie je denkt nodig te hebben. Je helpt elkaar met je netwerk om dit mogelijk te maken.
 • Na de onderzoek- en analysefase herdefinieer je met je team de opdracht, in overleg met de opdrachtgever (de vraag achter de vraag). Je kiest richting voor verandering, en werkt dat uit. 
 • Na zeven maanden, met vele interviews, bedrijfsbezoeken, boeken, colleges en intervisie bijeenkomsten, presenteer je als team op creatieve en interactieve wijze je bevindingen aan de opdrachtgevers in een gezamenlijke bijeenkomst. Je rondt af met een compact verslag van je aanpak, analyse, advies en reflectie op je leerdoelen, en ontvangt een certificaat van deelname. 
Bosno Methode schema

Wie begeleiden jou?

 • Nederlands’ beste hoogleraren, professoren en organisatieadviseurs  begeleiden jou met betrekking tot organisatiekunde, veranderkunde, leidinggeven en leiderschap, en filosofie.
 • Daarnaast krijg je begeleiding van HR / MD managers en directeuren / opdrachtgevers tijdens de leergang. 
 • HR / MD managers zijn verantwoordelijk bij de selectie en aanmelding van deelnemers uit hun organisatie. Zij hebben daarna ook als begeleider van de teams een belangrijke bijdrage aan het resultaat van de opdracht en aan jouw ontwikkeling. Na afloop evalueren zij gezamenlijk met de programmamanager de hele leergang en de ervaringen van deelnemers ter optimalisatie van het volgende leerjaar.
 • De programmamanager coördineert en is de linking pin voor deelnemers, opdrachtgevers, leercoaches, professoren en adviseurs, de congreslocaties enz.

Action learning

Belangrijke aspecten om te leren zijn: onderzoekend zijn, kunnen omgaan met verscheidenheid en onzekerheid, reflectief zijn, open, interactief, autonoom en ondernemend zijn. Je wilt begrijpen èn kunnen handelen. Dat zijn voorwaarden voor Action Learning.

Action Learning is een continu proces van leren, ervaren en reflecteren met je teamleden op een complex organisatievraagstuk, en daarmee op jezelf. 

Vragen stellen, luisteren, reflecteren, verduidelijken, mogelijke oplossingen bespreken en actie ondernemen. Zo ontstaat er een groepsdynamiek, een dialoog waarin innovatie, proces- en systeemdenken leiden tot oplossingsrichtingen en handelingsperspectief. 

De optimale teamgrootte

Bij Bosno gaan we uit van een Action Learning team van 4 à 6 deelnemers, afkomstig van verschillende werkgevers en met verschillende (academische) achtergrond, kennis en ervaring. Een Bosno team leert en adviseert niet alleen over het ‘wat’ (het vraagstuk en de dieperliggende oorzaak) maar ook over het ‘hoe’ (de veranderkundige aanpak)  ten aanzien van het vraagstuk. 

Je leert hoe het stellen van open vragen, deconstructie en reconstructie een betere probleemdefinitie oplevert, inzicht geeft over de vraag achter de vraag. Als het probleem verhelderd is, start het zoeken naar een oplossingsrichting. Ook deze wordt in teamverband besproken en er wordt voortdurend gereflecteerd in dialoog. 

Door deze leerervaringen direct toe te passen in de opdracht èn op de eigen werkplek, is er direct effect op zowel de deelnemer en zijn / haar achterban, en het team. 

Coaches 

Bij Action Learning word je uitgenodigd goed te kijken naar je eigen aannames, houding en gedrag, geholpen door de leercoaches van Bosno,  de MD – managers / begeleiders van je organisatie. Zij ondersteunen niet alleen bij het resultaat van de adviesopdracht. Ook helpen zij jou en je team te reflecteren, te luisteren, na te denken over de dynamiek en jouw aandeel daarin. Daarnaast oefenen we, met hulp van docenten, intervisie in teams of 2- tallen.  

Zo verwerf je nieuwe vaardigheden en kwaliteiten om aan verandering betekenis te geven. 

Bosno Action Learning