ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN STICHTING BOSNO (BOSNO INTERCOMPANY LEARNING ) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

Artikel 1 Definities

a. “Stichting “: hierna te noemen Bosno Intercompany Learning

b. Opleiding”: een door Bosno Intercompany Learning georganiseerde cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.

c. Open inschrijving”: Opleidingen waarbij deelnemers vanuit verschillende organisaties kunnen deelnemen.

d. “Incompany opleiding”: een door Bosno Intercompany Learning in opdracht van een derde georganiseerde opleiding.

e. “Deelnemer”: iedere persoon die deelneemt aan een (incompany) opleiding.

f. “Opdrachtgever”: Contractant voor incompany opdrachten.

g. “Aanmelding”: inschrijving van Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen Bosno Intercompany Learning en Deelnemer.

h. “Aankondiging”: door Bosno Intercompany Learning ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige informatie ten aanzien van de organisatie en de inhoud van een Opleiding.

i. “Lesmateriaal”: al het materiaal dat Bosno Intercompany Learning in het kader van een Opleiding aan Deelnemer ter beschikking stelt.

j. “Schriftelijk”: (tevens) per fax, email, internet of ander elektronisch medium.

k. “Ondertekening”: het plaatsen van een handgeschreven handtekening dan wel een gescande handtekening.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bosno Intercompany Learning enerzijds en Deelnemer anderzijds en maken daarvan deel uit. Bosno Intercompany Learning, algemene voorwaarden, 31 juli 2020

b. Door Aanmelding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Bosno Intercompany Learning.

c. Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend na schriftelijke instemming van Bosno Intercompany Learning geschieden.

Artikel 3 Aanmelding/Opdrachtverstrekking

3.1. Aanmelding:

a. Aanmelding voor een Opleiding geschiedt door middel van het inschrijfformulier voor de desbetreffende Opleiding. Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per email aan Bosno Intercompany Learning te worden verzonden.

b. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer en/of een derde die jegens Deelnemer is gehouden tot betaling, zich tot betaling van het opleidingsgeld, inclusief de kosten van verblijf.

c. Inschrijving geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode. Bij tussentijdse beëindiging door Deelnemer van een opleiding, wordt geen geld gerestitueerd.

d. Ondertekening van het inschrijfformulier door middel van een gescande handtekening wordt gelijk gesteld met een handgeschreven handtekening en is voldoende betrouwbaar in de zin van artikel 3:15a lid 1 BW.

3.2. Opdrachtverstrekking incompany:

a. Opdrachtverstrekking bij incompany opdrachten geschiedt door middel van een voorstel vanuit Bosno Intercompany Learning en een akkoordverklaring vanuit de Opdrachtgever. De akkoordverklaring kan zowel mondeling als schriftelijk per post, fax, email of ander elektronisch medium worden verstrekt.

Artikel 4 Deelnemers bij open inschrijving en incompany opdrachten

a. Bosno Intercompany Learning kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor opleidingen, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan Bosno Intercompany Learning een termijn voor inschrijving stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan een Opleiding.

Artikel 5 Nakoming en wijziging

a. Bosno Intercompany Learning is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van het aangekondigde programma en verblijf, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

b. In geval van wijziging(en) zal Bosno Intercompany Learning zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.

c. Naar aanleiding van verandering(en) van een Opleiding kan wijziging van onder andere prijs, data, groepsgrootte, inleiders, lesmateriaal, verblijf e.d. optreden. Deelnemer zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

d. Wijzigingen als genoemd onder c. zijn geen grond voor tussentijdse beëindiging van deelname door Deelnemer, noch voor creditering van de deelnemerskosten voor de opleiding of verblijf.

e. Hoewel echter Bosno Intercompany Learning niet gehouden is tot terugbetaling van (een deel) van de opleidingskosten, streeft Bosno Intercompany Learning, in lijn met haar non-profit principes, echter wel naar een crediteringsregeling, met inachtneming van de extra kosten die door Bosno Intercompany Learning worden gemaakt voor de realisatie van alternatieven. Een dergelijke regeling is niet van toepassing indien werkgevers uitgebreidere beperkingen opleggen aan hun deelnemers dan de overheid voorschrijft.

Artikel 6 Betaling

a. Betaling van het lesgeld en de kosten voor verblijf geschiedt in één termijn. Zodra het verschuldigde wordt gefactureerd, zal Deelnemer, dan wel een tot betaling gehouden derde, het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldoen.

b. Bosno Intercompany Learning behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zekerheid voor betaling te verlangen.

c. In het geval Bosno Intercompany Learning kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van Deelnemer of de in artikel 6a bedoelde derde.

Artikel 7 Annulering

a. Deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving. Bij schriftelijke annulering binnen deze bedenktermijn zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien Deelnemer gedeeltelijk heeft deelgenomen aan de Opleiding, zullen de volledige kosten voor opleiding en verblijf in rekening worden gebracht, tenzij een vervanger wordt aangewezen voor aanvang, zie artikel 7.d.

b. In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een opleiding onvoldoende is, kan Bosno Intercompany Learning de Opleiding annuleren. Zij informeert Deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor aanvang van de Opleiding. In geval van annulering worden reeds betaalde lesgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

c. Bij verhindering van Deelnemer voorafgaand aan de start van de opleiding kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan Bosno Intercompany Learning is meegedeeld. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger expliciet door Bosno Intercompany Learning te worden toegelaten.

Artikel 8 Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

a. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Bosno Intercompany Learning verzorgde opleiding en/of Lesmateriaal wordt/blijft eigendom van Bosno Intercompany Learning en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.

b. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Lesmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Lesmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

c. Bosno Intercompany Learning is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten van docenten, trainers, moderatoren, deelnemers, opdrachtgevers of andere betrokkenen aan de opleiding.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

a. Alle informatie van Deelnemer wordt door Bosno Intercompany Learning en haar docenten en moderatoren vertrouwelijk behandeld en is niet toegankelijk voor of worden verstrekt aan derden, anders dan in punt a benoemd.

b. De door Bosno Intercompany Learning ingezette docenten en moderatoren onderkennen de vertrouwelijkheid van de door de Deelnemer verstrekte informatie en/of gegevens en zullen hiermee zorgvuldig omgaan. 

c. Tenzij Deelnemer schriftelijk uitdrukkelijk afziet van toestemming zal Bosno Intercompany Learning zijn of haar gegevens bewaren/gebruiken voor toekomstige informatieverstrekking, conform de bepalingen uit de AVG.

d. Deelnemer verplicht zich vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die hij/zij van de participerende organisaties van Bosno Intercompany Learning heeft verkregen in het kader van het uitvoeren van een leeropdracht, van collega deelnemers of op andere wijze.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. De docenten van Bosno Intercompany Learning stellen het lesmateriaal en hun adviezen zorgvuldig samen. Bosno Intercompany Learning staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dit lesmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op Lesmateriaal, en/of informatie, en/of adviezen of op andere wijze in het kader van een Opleiding verstrekt, is uitgesloten.

b. Aansprakelijkheid van Bosno Intercompany Learning voor eventuele schade die Deelnemer lijdt als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding is eveneens uitgesloten.

c. Indien Deelnemer schade lijdt waarvoor Bosno Intercompany Learning aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van Bosno Intercompany Learning te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer op basis van de overeenkomst met Bosno Intercompany Learning is verschuldigd.

Artikel 11 Beëindiging

a. Bosno Intercompany Learning kan de overeenkomst met Deelnemer en/of Opdrachtgever beëindigen in geval Deelnemer en/of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt en deze verplichting, na hiertoe door Bosno Intercompany Learning te zijn aangemaand, niet alsnog nakomt.

b. Indien Deelnemer op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Opleiding verstoort, kan Bosno Intercompany Learning hem/haar van verdere deelname uitsluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.

Artikel 12

a. Indien Bosno Intercompany Learning geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige van toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

a. Op alle overeenkomsten met Bosno Intercompany Learning is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met de tussen Deelnemer en Bosno Intercompany Learning gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Bosno Intercompany Learning, algemene voorwaarden, 31 juli 2020